Plocka berättelser

Timo, research scientist

Timo, research scientist

Forskning eller produktutveckling, Vaisala

Julkaistu 15.1.2016

Opiskelupaikkani Jyväskylä universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Kemia
Muut opinnot Matematiikka, biologia, liiketoimintaosaamisen perusteet
Valmistumisvuosi 2013

Tyypillinen työpäiväni: Työhöni kuuluu paljon mittausten suunnittelua, itse mittaamista ja tulosten analysointia sekä raportointia. Vaisala on mittalaitteita valmistava yritys ja tuotekehityksessä tehtävä mittaustyö liittyy joko mitattavien ilmiöiden tutkimiseen tai prototyyppien testaamiseen.

Työni on sopiva sekoitus käytäntöä ja teoriaa. Käytännön laboratoriotyössä mittalaitteita pääsee rakentamaan alusta asti itse ja mittaustulosten tulkinnan kannalta onkin erityisen tärkeää, että laitteiden toiminnan ymmärtää hyvin. Kun tuloksissa löytyy poikkeamia, halutaan luonnollisesti tietää johtuvatko ne laitteen ominaisuuksista vai mitattavista näytteistä. Kokeellisten tulosten tukena on teoreettinen mallintaminen, jonka parissa luonnonilmiöiden syvälliselle ymmärtämiselle on tarvetta. Tärkeä osa tutkimustyötä on myös kirjallisuusselvitysten tyyppiset tiedonhaut.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tiimityötaidot, analyyttisyys, raportointi

Päädyin nykyiseen työhöni: Työurani Vaisalassa alkoi Giant Leap -työharjoitteluohjelman kautta. Kolmen kuukauden harjoittelun aikana testasin optisissa mittauksissa tarvittavia komponentteja anturikehitystiimissä, jonka jälkeen siirryin tutkimustiimiin vielä lähemmäksi tuotekehityspolun alkupäätä. Parin vuoden jälkeen olen palannut takaisin anturikehitykseen, jossa yhdistyvät perustutkimus ja tuotekehitys.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Luonnontieteiden opinnot antavat yleisesti hyvän valmiuden oppia uutta työn parissa - Juuri uuden tiedon nopea oppiminen on oleellinen osa tuotekehitystyötä, sillä monet haasteet ovat luonteeltaan sellaisia ettei valmiita vastauksia ole olemassa missään oppikirjassa. Omat tutkimusaiheeni ovat liittyneet paljon optisiin mittauksiin ja kaikki optiikasta sekä spektroskopiasta saatu tieto on ollut hyödyllistä. Laboratoriotyökursseilla opittu systemaattinen työskentely ja dokumentointi on tärkeää myös työelämässä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kemian ja fysiikan opiskelijoiden kannattaa oppia näkemään itsensä yleisesti luonnontieteiden ammattilaisena. Työnhaun rajaaminen esimerkiksi vain kemistin tehtäviin on turhaa, sillä tarjolla on paljon monipuolisia tehtäviä joissa kemistin työnkuva laajentuu mm. fysiikan, tekniikan tai kaupallisen osaamisen puolelle. Heti opintojen jälkeen voi olla vaikea hahmottaa omaa osaamistaan, mutta ainakin oman opinnäytetyön (gradu) parissa jokainen on jo päässyt näyttämään osaamistaan.

Mera berättelser

8eaddpicture

Anne Soikkeli

Suunnittelua, kehitystä, toimittajayhteistyötä, ratkaisuehdotuksia, palavereja, päätöksentekoa. läs berättelsen >

Scancos Simon

Simon

tuotepäällikkö

Työ on pääasiassa toimistotyötä, jota ajoittaiset asiakastapaamiset rytmittävät. Pääosa työstä hoituu säh… läs berättelsen >

Mikael

r&d engineer

Päivät koostuvat vaihtelevasti tiedonhausta (esim. tieteelliset julkaisut ja patentit), käytännön orgaani… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›