Plocka berättelser

Muusa, palveluesimies

Lednings- eller förmansuppgifter

Julkaistu 18.10.2021

Opiskelupaikkani Helsingfors universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Aikuiskasvatus
Muut opinnot Työpsykologia, johtaminen, viestintä
Valmistumisvuosi 2008

Tyypillinen työpäiväni: Esimiespalavereita: organisaation strategian ja tavoitteiden mukaisen toiminnan suunnittelua. Tiimiesimiestyötä: alaisten työskentelyn organisointia, ryhmäytymisen tukemista, palavereita ja kahdenkeskisiä tapaamisia aiheen tiimoilta, tiimien itseohjautuvuuden tukemista, käytännön ongelmissa ohjaamista. Kehittämistyötä: toimintamallien ja -prosessien kehittämistä erilaisissa projektiryhmien palavereissa. Hallinnollista esimiestyötä: rekrytointiin liittyviä toimenpiteitä, palvelussuhteeseen liittyviä toimenpiteitä ja alaisten kysymysten ratkomista. Verkostoitumista sidosryhmien kanssa, yhteisten projektien toiminnan suunnittelua ja seurantaa.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, suunnittelu- ja organisointitaidot, substanssiosaaminen,

Päädyin nykyiseen työhöni: Etenin esimiestehtävään asiantuntijaroolista osoittamalla kiinnostusta asioiden laajempaan kehittämiseen, tarjoamalla ratkaisujs ja ottamalla vastuuta erilaisista projekteista.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Yleisesti korkeakouluopinnoista, joissa on oppinut keräämään, omaksumaan ja analysoimaan tietoa. Organisaation toimintaan ja johtamiseen liittyvät opinnot, viestintäopinnot. Aikuiskasvatustiede kokonaisuutena opettanut ihmisläheisen näkökulman erilsisiin ilmiöihin.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Opiskele sitä substanssia mikä sinua kiinnostaa, lisäksi esim. vuorovaikutustaitoja, projektinhallintaa. Korkeakouluopinnot antavat paljon siirrettävää osaamista ja kehittävät monipuolista osaamista. Työssäsi verkostoidu, osallistu, seuraa ajankohtaista keskustelua, ota vastuuta ja auta muita.

Mera berättelser

MP

service manager

Työpäiväni koostuu pääasiassa asiakastyöstä ja asiakastapaamisista, sisäisestä palvelun seurannasta ja ke… läs berättelsen >

Katja

kehittämispäällikkö

Koulutussuunnittelua, sidosryhmäyhteistyötä ja opetustyötä. Työhöni kuuluu myös henkilöstön osaamisen keh… läs berättelsen >

Hellu

opinto-ohjaaja

Yksilöohjausta opintojen jumitilanteissa ja muissa haastavissa tilanteissa, hyvinvointiasiat korostuneest… läs berättelsen >

Kasvatustieteilijä

uraohjaaja

Työnhakija-asiakkaiden tapaaminen: osaamisen kartoittaminen, työnhakuvalmiuksien parantaminen, työpaikkoj… läs berättelsen >

Kiti

suunnittelija

Työpäiväni koostuu etuusneuvonnasta ja -ohjauksesta sekä erityisesti kansainväliseen sosiaaliturvaan liit… läs berättelsen >

JK

Ohjaan liiketalouden korkeakouluopiskelijoita. Olen ohjaajana ja kehittäjänä oppimisympäristössä. Lisäksi… läs berättelsen >

Tiina

projektipäällikkö

Työskentelen asiakasrajapinnassa: annan tarjouksia, budjetoin ja koordinoin projekteja, seuraan töiden et… läs berättelsen >

Miia

Työpäiväni vaihtelevat suuresti. Välillä suunnittelen sisältöä koko henkilöstölle suunnattuun verkkokoulu… läs berättelsen >

Tuija

koulutuspäällikkö

Päivän aikana edistän useampia eri vaiheessa olevia täydennyskoulutushankkeita: priorisoin päivän työteht… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›